Regulamin

REGULAMIN

 

 

I. POSTANOWEINIA OGÓLNE:

          1. Sprzedawca - DAGA LOOK FASHION Dagmara Łysiak z siedzibą w Jarocinie, ul. Glinki 15, 63-200 Jarocin. NIP: 6172065879, REGON: 365193890, tel. +48 509 604 848, e-mail:            

          2. Regulamin - niniejszy dokument, który określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Spredawcę, to są ogólne warunki sprzedaży towaru i jego dostawy.

          3. Klient - to osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową ( konsument w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014, poz.827), osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania .

          4. Sklep Internetowy - strona internetowa sklepu internetowego umieszczona w sieci Internet pod adresem www.dagalook.pl przeznaczona do świadczenia usług sprzedaży i prezentacji oferty Sprzedawcy.

          5. Towar - artykuły odzieżowe oraz dodatki sprzedawane detalicznie przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym.

          6. Zamówienie - prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży, oświadczenie woli Klienta, które wskazuje wybrane przez niego Towary, rodzaj oraz ilości.

 

Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedawcę z Klientem. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, jednakże konieczna do zawarcia umowy sprzedaży.

1. Informacje o Towarach, które znajdują się w ofercie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z treścią Regulaminu.

2. LOGO oraz NAZWA Sprzedawcy stanowią dobro prawnie chronione. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie bez uzyskania pisemnej zgody wcześniej od Sprzedawcy jest zabronione.

 

II. REALIZACJA UMOWY SPRZEDAŻY - WARUNKI:

          1. Szczegółowe warunki umowy sprzedaży określają postanowienia Regulaminu, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne dodatkowe indywidualne pisemne ustalenia stron.

          2. W momencie potwierdzenia Klientowi możliwości zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

          3. Niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży jest:

                   1) zapoznanie się Klienta z Regulaminem oraz zaakceptowanie jego treści;

                   2) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, otrzymywanie informacji generowanych przez system oraz informacji od Sprzedawcy dot. realizacji Zamówienia;

                   3) poprawne złożenie Zamówienia;

                   4) zobowiązanie do zapłaty ceny Towaru oraz dostawy;

                   5) potwierdzenie przez Sprzedawcę Zamówienia.

          4. Klient składając Zamówienie może zarejestrować się w Sklepie Internetowym przez utworzenie konta w systemie informatycznym i ustalenia poufnego loginu oraz hasła. Dzięki temu przy składaniu kolejnego Zamówienia Klient może korzystać z wcześniej ustalonego loginu oraz hasła do utworzonego konta.

          5. Klient zobowiązany jest do ochrony przed dostępem osób nieuprawnionych, danych do dostępu do konta w Sklepie Internetowym.

          6. Dokonując rejestracji oraz składając Zamówienie Klient oświadcza, iż:

                   1) zapoznał się z treścią Regulaminu i jednocześnie akceptuje go;

                   2) podane przez niego dane w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe;

                   3) wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celu związanym z realizacją umowy sprzedaży. Wyraża zgodę na otrzymywanie informacji generowanych przez system oraz informacji od Sprzedawcy dotyczących realizacji Zamówienia na wskazany adres poczty elektronicznej.

          7. Podczas rejestracji Klient może wyrazić zgodę, która w każdym czasie może być odwołana; na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej informacji handlowych i marketingowych.

          8. W momencie dokonania przez Klienta rejestracji zawiera on ze Sprzedawcą umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, którą może wypowiedzieć w każdym czasie przez oświadczenie wysłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.

          9. Klient nie może wprowadzać treści o charakterze bezprawnym do systemu.

 

III. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

          1. Klient składając Zamówienie wskazuje rodzaj oraz ilość wybranego Towaru i zobowiązuje się do zapłaty ceny oraz jego odbioru.

          2. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym odbywa się przez 24 godziny na dobę.

          3. Przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia Sprzedawca potwierdza je.

          4. Realizacja Zamówień oraz dostawa Towarów odbywa się w dni robocze w godzinach od 10.00-19:00. Zamówienia dostarczane na terenie Kraju max 3 dni robocze, a przy Zamówieniach zagranicznych łącznie max 14 dni roboczych.

 

IV. PŁATNOŚCI

          1. Cena widoczna w Sklepie Internetowym nie zawiera kosztów dostawy.

          2. Całkowity koszt sprzedaży zawierający koszt dostawy i inne ( np. koszt doręczenia za pobraniem ) wskazany jest w podsumowaniu Zamówienia.

          3. Widoczne ceny Towarów oraz usług związanych z doręczeniem owych Towarów w Sklepie Internetowym, są cenami brutto.

          4. Zapłata za zakupiony Towar w Sklepie Internetowym powinna nastąpić:

                   1) przez przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od momentu dokonania zakupu towaru. Numer rachunku podany na stronie Sklepu Internetowego.

                   2) przez przelew za pośrednictwem operatora Przelewy24.pl lub DotPay w terminie 3 dni roboczych od chwili dokonania zakupu Towaru.

                   3) w momencie odbioru przy tzw. doręczeniu za pobraniem.

          5. Składając Zamówienie Klient wybiera formę płatności preferowaną przez siebie.

          6. W przypadku nie dokonania przez Klienta wpłaty w terminie 3 dni roboczych od dokonania zakupu, Zamówienie zostaje anulowane. Inaczej się ma, kiedy Klient wybiera opcję za pobraniem.

 

V. REKLAMACJE I ZWROTY

          1. Towar przeceniony nie podlega Zwrotowi.

          2. Wszelkie reklamacje oraz zwroty w pierwszej kolejności Klient zgłasza Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres

          3. W zgłoszeniu Klient krótko opisuje rodzaj wady.

          4. Zwracany Towar Klient odpowiednio zabezpiecza i pakuje oraz odsyła na adres siedziby Sklepu Internetowego: DAGA LOOK FASHION Dagmara Łysiak, ul. Glinki 15, 63-200 Jarocin wraz z dowodem zakupu.

          5. UWAGA. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest wcześniejsze powiadomienie Sprzedawcy oraz dowód zakupu.

          6. Sprzedawca w terminie do 14 dni kalendarzowych ustosunkuję się do reklamacji. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu Towaru jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedawcą oraz dowód zakupu.

          7. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta określa powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

 

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

          1. Klient może w terminie 14 dni od dostawy Towaru odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie lub informując Sprzedawcę wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy przed jego upływem.

          2. Klient wówczas zobowiązany jest do niezwłocznego odesłania Towaru ( nowego, bez śladów użytkowania, z metkami) w ciągu 3 dni od dnia odstąpienia. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Uwaga. Należy odesłać wraz z dowodem zakupu.

          3. W momencie kiedy Sprzedawca otrzyma od Klienta zwrócony Towar, Sprzedawca ma 14 dni na zwrot poniesionych kosztów przez klienta za zakupiony towar. Zwracany koszt to wartość produktu.

          4. Zwrot kosztów następuję na wskazane przez Klienta konto wraz z danymi.

          5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.


© 2015 - Magica - Wszystkie prawa zastrzeżone

  • visa
  • paypal
  • mastercard
  • ebay
  • amazon